Nieuws
Aankondiging Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen Vrijdag 12 februari 2016 - Kromme Nieuwegracht 54, Utrecht De vergadering begint om 17.00 uur in de Eeuwfeestkamer (2de verdieping KNG54, rechts achterin). Rond 18.30 uur borrel op MK, uiterlijk om 19.00 uur volgt in het Voorhuys een diner, dat door de RVV wordt aangeboden aan de leden die zich tijdig voor de ALV en diner hebben aangemeld. Aanmelding voor het diner: vóór 5 februari bij de secretaris (email wfmdevries@yahoo.com of tel. 0206362172).

Agenda

1. Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Notulen ALV 2015 4. Fusievoorstel inzake juridische fusie van RVV en CSV 5. Besluiten in het kader van de voorgenomen fusie, onder meer technische correctie balans RVV, en machtiging van het bestuur voor vervolgstappen 6. W.v.t.t.k. 7. Rondvraag 8. Sluiting VOOR HET GEVAL DAT TIJDENS DE ALV VAN 12 FEBRUARI 2016 GEEN QUORUM AANWEZIG IS WORDT HIERMEDE TEVENS EEN TWEEDE ALV UITGESCHREVEN OP: Vrijdag 26 februari 2016 Plaats, tijdstip van aanvang en agenda: zie boven. Aanmelding voor het diner: vóór 12 februari bij de secretaris (email wfmdevries@yahoo.com of tel. 0206362172).
Naam/omschrijving
Notulen vergadering 30 oktober 2015 (*.doc/word document)
Financieel jaarverslag 2014/2015 (*.doc/word document)
Secretarieel jaarverslag 2014/2015 (*.docx/word document)
  1. Het fusievoorstel met bijlagen ligt vanaf 29 januari 2016 ter inzage ten kantore van de fuserende rechtspersonen, beide statutair gevestigd op Kromme Nieuwe Gracht 54 te Utrecht. Voorts is dit te vinden op de website van RVV (www.veritasreunisten.nl).
  2. Artikel 16. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering.
  3. . Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 3, 4, 5 en 8 is van overeenkomstige toepassing (zie hieronder). Artikel 15. 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
  4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat in ieder geval ten minste vijftig stemmen voor het voorstel tot wijziging van de statuten moeten zijn uitgebracht.
  5. Wordt aan de vereisten in het vorige lid niet voldaan in die zin, dat wel twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen, maar niet het aantal voorstemmers van vijftig is gehaald, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, waarin over het voorstel, zoals dat in die vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
  6. . Het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Steentje bijdragen?
Voor de waarborging en verbetering van de reünistenactiviteiten, zijn wij op zoek naar reünistleden die vrijwillig in de redactie van de Reünisten Vox, of op andere wijze, aan de reünistenactiviteiten willen bijdragen. Wilt u graag helpen met het verbeteren van de reünistenactiviteiten? Neemt u dan contact op met
voorzitter@veritasreunisten.nl (RVV-leden) of met reunisten@veritas.nl (CSV-reünistleden).
Voor een overzicht van alle reünistenactiviteiten, kijkt u onder het kopje kalender.

Geschiedenisboek 125 jaar Veritas
Waarde oud-Veritijn,

Veritas vierde alweer haar 25e lustrum, onder andere met een groots opgezette reünistendag op 5 juli 2014.
De historie van 125 jaar Veritas is nog nooit serieus te boek gesteld. Ondergetekenden, een groep reünisten uit verschillende jaren van aankomst, hebben zich ten doel gesteld om dit te veranderen. Met veel enthousiasme werken wij aan een ambitieus plan om een objectieve en wetenschappelijk gefundeerde geschiedschrijving van Veritas van de grond te krijgen. Graag vragen we daarbij om uw steun en belangstelling. Momenteel zijn we druk bezig met het benaderen van geschikte onderzoekers, het vinden van financiële ondersteuning en het opstellen van een eerste leidraad voor de auteur. Om de vaart erin te houden, hebben we het project verdeeld in vier fases:
April 2014 - oktober 2014 Vastleggen definitieve organisatiestructuur, financiële contouren en inhoudelijke hoofdlijn van het boek.
Oktober 2014 – december 2014 Benaderen van charitatieve fondsen, donateurs, sponsors en kopers van het boek.
Januari 2015 – november 2016 Daadwerkelijk onderzoek, samenstellen van de tekst en de productie van het boek.
December 2016 Feestelijke presentatie van een prachtige historische bundel.

Uiteraard zijn uw steun en uw deelname van vitaal belang. We vragen voornamelijk uw belangstelling. Ga naar www.veritas125.nl voor meer informatie. Als u uw adresgegevens invult op de site, benaderen we u graag in een later stadium met concrete plannen en voorstellen.

Met uw steun en uw vertrouwen kunnen we de fascinerende geschiedenis van Veritas grondig te boek stellen.

Met vriendelijke groet,

Mebius Ijzn Kramer – j.v.a 1946
Tom Stoelinga – j.v.a. 1954
Jan Veldhuis – j.v.a. 1959
Egbert Myjer – j.v.a. 1966
Ruud Keulen – j.v.a. 1977
Arjan Kors – j.v.a. 1987
Hester Klein Lankhorst – j.v.a. 1993
Marjolein Kort – j.v.a. 1998
Wouter Vermeulen – j.v.a. 2000